Make your own free website on Tripod.com
 
Earth Heavens
Suzaku Shimon Nagareyama Inori
14 15
2/25 8/18
Seiryuu Tenma Morimura Yorihisa of Minamoto
17 25
4/2 10/9
Gembu Yasuaki of Abe Eisen
21 17
9/14 7/6
Byakko Tomomasa of Tachibana Takamichi of Fujiwara
31 19
6/11 12/22